แสดงข้อมูลเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ แม้ในเวลาที่พวกเขาไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของคุณ
Codelab
สร้างไคลเอ็นต์ที่สมัครรับข้อความ Push ให้ผู้ใช้ รับข้อความ Push และแสดงเป็นการแจ้งเตือน รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครรับข้อความ Push ได้
Codelab
สร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตามการสมัครรับข้อความ Push และส่งข้อความ Push ไปยังไคลเอ็นต์ที่สมัครรับข้อมูลเพียงเครื่องเดียวหรือทั้งหมด