Các mẫu bố cục được tạo bằng CSS API hiện đại giúp bạn xây dựng các giao diện phổ biến như thẻ, vùng lưới động và bố cục toàn trang.