Tập hợp các mẫu phổ biến để xử lý bảng nhớ tạm.
Nhiều trình duyệt hiện đại hỗ trợ sao chép hình ảnh vào bảng nhớ tạm ở định dạng PNG và SVG.
Làm thế nào để sao chép văn bản trên web? Có cách cũ và cách mới. Điều này tuỳ thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng.
Bạn có thể dán tệp vào trình duyệt bằng cách sử dụng sự kiện dán của HTMLElement.
Đọc hình ảnh từ bảng nhớ tạm của người dùng theo phương thức lập trình.
Đọc văn bản từ bảng nhớ tạm của người dùng theo phương thức lập trình.