Cache API: Hızlı bir kılavuz

Uygulama verilerinizi çevrimdışı kullanılabilir hale getirmek için Cache API'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Cache API, ağ isteklerini ve bunlara karşılık gelen yanıtları depolayıp almak için kullanılan bir sistemdir. Bunlar, uygulamanızı çalıştırırken düzenli istekler ve yanıtlar veya yalnızca verileri daha sonra kullanmak üzere depolamak amacıyla oluşturulabilir.

Cache API, hizmet çalışanlarının ağ hızından veya kullanılabilirliğinden bağımsız olarak hızlı yanıt verebilmek için ağ isteklerini önbelleğe almasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak API, genel bir depolama mekanizması olarak da kullanılabilir.

Nerelerde kullanılabilir?

Cache API, tüm modern tarayıcılarda kullanılabilir. Global caches özelliği aracılığıyla gösterilir. Böylece basit bir özellik algılama ile API'nin varlığını test edebilirsiniz:

const cacheAvailable = 'caches' in self;

Tarayıcı Desteği

 • 40
 • 16
 • 41
 • 11.1

Kaynak

Cache API'ye bir pencereden, iFrame'den, çalışandan veya hizmet çalışanından erişilebilir.

Depolanabilecek içerikler

Önbellekler yalnızca Request ve Response nesne çiftlerini, sırasıyla HTTP isteklerini ve yanıtlarını temsil eder. Ancak istekler ve yanıtlar, HTTP üzerinden aktarılabilen her türlü veriyi içerebilir.

Ne kadar depolanabilir?

Kısacası, büyük miktarda, en az birkaç yüz megabayt ve potansiyel olarak yüzlerce gigabayt veya daha fazla boyut. Tarayıcı uygulamaları değişiklik gösterir, ancak kullanılabilir depolama alanı miktarı genellikle cihazdaki kullanılabilir depolama alanına bağlıdır.

Önbellek oluşturma ve açma

Bir önbelleği açmak için caches.open(name) yöntemini kullanın ve önbelleğin adını tek parametre olarak iletin. Adlandırılmış önbellek yoksa yeni bir önbellek oluşturulur. Bu yöntem, Cache nesnesiyle çözümlenen bir Promise döndürür.

const cache = await caches.open('my-cache');
// do something with cache...

Önbelleğe alma

Önbelleğe öğe eklemenin üç yolu vardır: add, addAll ve put. Her üç yöntem de Promise döndürür.

cache.add

İlk sırada cache.add() var. Request veya URL (string) olmak üzere tek bir parametre alır. Ağa istek gönderir ve yanıtı önbellekte depolar. Getirme başarısız olursa veya yanıtın durum kodu 200 aralığında değilse hiçbir şey depolanmaz ve Promise reddeder. CORS modunda olmayan kaynaklar arası istekler, 0 status döndürdükleri için depolanamaz. Bu tür istekler yalnızca put ile depolanabilir.

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add(new Request('/data.json'));

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add('/data.json');

cache.addAll

Sonra cache.addAll() var. add() işlevine benzer şekilde çalışır ancak Request nesne veya URL'den (string) oluşan bir dizi alır. Bu işlem, her bir istek için cache.add çağrısına benzer şekilde çalışır. Tek bir istek önbelleğe alınmazsa Promise bu isteği reddeder.

const urls = ['/weather/today.json', '/weather/tomorrow.json'];
cache.addAll(urls);

Bu durumların her birinde, yeni bir giriş, eşleşen mevcut girişlerin üzerine yazılır. Bu işlem, retrieving bölümünde açıklanan eşleşme kurallarını kullanır.

cache.put

Son olarak, ağdan gelen bir yanıtı veya kendi Response öğenizi oluşturup depolamanıza olanak tanıyan cache.put() bulunur. İki parametre gerekir. İlki, bir Request nesnesi veya bir URL (string) olabilir. İkincisi, ağdan veya kodunuz tarafından oluşturulmuş bir Response olmalıdır.

// Retrieve data.json from the server and store the response.
cache.put('/data.json');

// Create a new entry for test.json and store the newly created response.
cache.put('/test.json', new Response('{"foo": "bar"}'));

// Retrieve data.json from the 3rd party site and store the response.
cache.put('https://example.com/data.json');

put() yöntemi, add() veya addAll() yönteminden daha serbesttir ve CORS olmayan yanıtları veya yanıtın durum kodunun 200 aralığında olmadığı diğer yanıtları depolamanıza olanak tanır. Böylece, aynı istek için daha önceki yanıtların üzerine yazılır.

İstek nesneleri oluşturma

Depolanan öğe için URL kullanarak Request nesnesini oluşturun:

const request = new Request('/my-data-store/item-id');

Yanıt nesneleriyle çalışma

Response nesne kurucusu; Blob, ArrayBuffer, FormData nesneleri ve dizeler dahil birçok veri türünü kabul eder.

const imageBlob = new Blob([data], {type: 'image/jpeg'});
const imageResponse = new Response(imageBlob);
const stringResponse = new Response('Hello world');

Uygun üstbilgiyi ayarlayarak Response öğesinin MIME türünü ayarlayabilirsiniz.

 const options = {
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  }
 }
 const jsonResponse = new Response('{}', options);

Bir Response aldıysanız ve gövdesine erişmek istiyorsanız kullanabileceğiniz birkaç yardımcı yöntem vardır. Her biri farklı türde bir değerle çözümlenen bir Promise döndürür.

Yöntem Açıklama
arrayBuffer Gövdeyi içeren, baytlara serileştirilmiş bir ArrayBuffer döndürür.
blob Blob döndürür. Response, Blob ile oluşturulduysa bu yeni Blob aynı türde olur. Aksi takdirde Response öğesinin Content-Type öğesi kullanılır.
text Gövdenin baytlarını UTF-8 olarak kodlanmış bir dize olarak yorumlar.
json Gövdenin baytlarını UTF-8 olarak kodlanmış dize olarak yorumlar ve ardından JSON olarak ayrıştırmaya çalışır. Sonuçta ortaya çıkan nesneyi döndürür veya dize JSON olarak ayrıştırılamazsa bir TypeError gönderir.
formData Gövdenin baytlarını multipart/form-data veya application/x-www-form-urlencoded olarak kodlanmış bir HTML formu olarak yorumlar. FormData nesnesini döndürür veya veriler ayrıştırılamazsa TypeError hatası verir.
body Gövde verileri için bir ReadableStream döndürür.

Örneğin:

const response = new Response('Hello world');
const buffer = await response.arrayBuffer();
console.log(new Uint8Array(buffer));
// Uint8Array(11) [72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]

Önbellekten alma

Önbellekteki bir öğeyi bulmak için match yöntemini kullanabilirsiniz.

const response = await cache.match(request);
console.log(request, response);

request bir dizeyse tarayıcı new Request(request) yöntemini çağırarak bunu bir Request öğesine dönüştürür. İşlev, eşleşen bir giriş bulunursa Response, aksi halde undefined olarak çözümlenen bir Promise döndürür.

İki Requests öğesinin eşleşip eşleşmediğini belirlemek için tarayıcı URL'den fazlasını kullanır. İki istek farklı sorgu dizelerine, Vary başlıklarına veya HTTP yöntemlerine (GET, POST, PUT vb.) sahipse farklı olarak kabul edilir.

Bir options nesnesini ikinci parametre olarak ileterek bunların bazılarını veya tümünü yoksayabilirsiniz.

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const response = await cache.match(request, options);
// do something with the response

Birden fazla önbelleğe alınan istek eşleşirse ilk oluşturulan istek döndürülür. Eşleşen tüm yanıtları almak istiyorsanız şunu kullanabilirsiniz: cache.matchAll().

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const responses = await cache.matchAll(request, options);
console.log(`There are ${responses.length} matching responses.`);

Kısayol olarak, her önbellek için cache.match() çağrısı yapmak yerine caches.match() kullanarak tüm önbelleklerde aynı anda arama yapabilirsiniz.

Aranıyor

Cache API, bir Response nesnesiyle eşleşen girişler dışında istekleri veya yanıtları aramak için bir yöntem sağlamaz. Ancak, filtre kullanarak veya bir dizin oluşturarak kendi aramanızı uygulayabilirsiniz.

Filtreleme

Kendi aramanızı uygulamanın bir yolu, tüm girişleri tekrarlamak ve istediklerinizi filtrelemektir. URL'leri .png ile biten tüm öğeleri bulmak istediğinizi varsayalım.

async function findImages() {
 // Get a list of all of the caches for this origin
 const cacheNames = await caches.keys();
 const result = [];

 for (const name of cacheNames) {
  // Open the cache
  const cache = await caches.open(name);

  // Get a list of entries. Each item is a Request object
  for (const request of await cache.keys()) {
   // If the request URL matches, add the response to the result
   if (request.url.endsWith('.png')) {
    result.push(await cache.match(request));
   }
  }
 }

 return result;
}

Bu şekilde, girişleri filtrelemek için Request ve Response nesnelerinin herhangi bir özelliğini kullanabilirsiniz. Büyük veri kümelerinde arama yapıyorsanız bu işlemin yavaş olduğunu unutmayın.

Dizin oluşturma

Kendi aramanızı uygulamanın diğer yolu, aranabilecek ayrı bir giriş dizini tutmak ve IndexedDB'de dizini depolamaktır. IndexedDB'nin bu işlem için tasarladığı işlem türü olduğundan, çok sayıda girişle daha iyi performans gösterir.

Request öğesinin URL'sini aranabilir özelliklerle birlikte depolarsanız aramayı yaptıktan sonra doğru önbellek girişini kolayca alabilirsiniz.

Öğe silme

Önbellekten bir öğe silmek için:

cache.delete(request);

Burada istek bir Request veya URL dizesi olabilir. Bu yöntem ayrıca cache.match ile aynı seçenekler nesnesini alır. Böylece aynı URL için birden fazla Request/Response çiftini silebilirsiniz.

cache.delete('/example/file.txt', {ignoreVary: true, ignoreSearch: true});

Önbelleği silme

Bir önbelleği silmek için caches.delete(name) numaralı telefonu arayın. Bu işlev, önbellek varsa ve silinmişse true ya da aksi halde false şeklinde çözümlenen bir Promise döndürür.

Teşekkürler

Bu makalenin ilk olarak WebFundamentals'ta yayınlanan orijinal sürümünü yazan Mat Scales'e teşekkür ederiz.