چگونه یک فایل را ذخیره کنیم

کار با فایل ها یکی از رایج ترین عملیات برنامه ها در وب است. به طور سنتی، کاربران باید یک فایل را آپلود کنند، تغییراتی در آن ایجاد کنند و سپس دوباره آن را دانلود کنند و در نتیجه یک کپی در پوشه Downloads ایجاد کنند. با استفاده از File System Access API، کاربران اکنون می‌توانند فایل‌ها را مستقیماً باز کنند، تغییراتی ایجاد کنند و تغییرات را در فایل اصلی ذخیره کنند.

روش مدرن

با استفاده از متد showSaveFilePicker() API دسترسی به فایل سیستم

برای ذخیره یک فایل، showSaveFilePicker() را فراخوانی کنید، که یک وعده با FileSystemFileHandle برمی گرداند. می‌توانید نام فایل مورد نظر را به صورت { suggestedName: 'example.txt' } به روش ارسال کنید.

پشتیبانی مرورگر

 • 86
 • 86
 • ایکس
 • ایکس

منبع

روش کلاسیک

با استفاده از عنصر <a download>

عنصر <a download> در یک صفحه به کاربر اجازه می دهد روی آن کلیک کرده و یک فایل را دانلود کند. ترفند اکنون شامل وارد کردن عنصر به صورت نامرئی در یک صفحه با جاوا اسکریپت و کلیک کردن روی آن به صورت برنامه‌ریزی است.

پشتیبانی مرورگر

 • 15
 • 13
 • 20
 • 10.1

منبع

افزایش پیشرونده

روش زیر از File System Access API زمانی که پشتیبانی می شود استفاده می کند و در غیر این صورت به رویکرد کلاسیک باز می گردد. در هر دو مورد، این تابع فایل را ذخیره می‌کند، اما در مواردی که از File System Access API پشتیبانی می‌شود، کاربر یک گفتگوی ذخیره فایل دریافت می‌کند که در آن می‌تواند انتخاب کند که فایل باید کجا ذخیره شود.

const saveFile = async (blob, suggestedName) => {
 // Feature detection. The API needs to be supported
 // and the app not run in an iframe.
 const supportsFileSystemAccess =
  'showSaveFilePicker' in window &&
  (() => {
   try {
    return window.self === window.top;
   } catch {
    return false;
   }
  })();
 // If the File System Access API is supported…
 if (supportsFileSystemAccess) {
  try {
   // Show the file save dialog.
   const handle = await showSaveFilePicker({
    suggestedName,
   });
   // Write the blob to the file.
   const writable = await handle.createWritable();
   await writable.write(blob);
   await writable.close();
   return;
  } catch (err) {
   // Fail silently if the user has simply canceled the dialog.
   if (err.name !== 'AbortError') {
    console.error(err.name, err.message);
    return;
   }
  }
 }
 // Fallback if the File System Access API is not supported…
 // Create the blob URL.
 const blobURL = URL.createObjectURL(blob);
 // Create the `<a download>` element and append it invisibly.
 const a = document.createElement('a');
 a.href = blobURL;
 a.download = suggestedName;
 a.style.display = 'none';
 document.body.append(a);
 // Programmatically click the element.
 a.click();
 // Revoke the blob URL and remove the element.
 setTimeout(() => {
  URL.revokeObjectURL(blobURL);
  a.remove();
 }, 1000);
};

بیشتر خواندن

نسخه ی نمایشی

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link
   rel="icon"
   href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🎉</text></svg>"
  />
  <title>How to save a file</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to save a file</h1>

  <label
   >Text to save
   <textarea rows="3">
Some sample text for you to save. Feel free to edit this.</textarea
   >
  </label>
  <label>File name <input class="text" value="example.txt" /></label>
  <button class="text" type="button">Save text</button>

  <label
   >Image to save
   <img
    src="https://cdn.glitch.global/75170424-3d76-41d7-ae77-72d0efb0401b/AVIF%20Test%20picture%20(JPEG%20converted%20to%20AVIF%20with%20Convertio).avif?v=1658240752363"
    alt="Blue flower."
    width="630"
    height="420"
  /></label>
  <label>File name <input class="img" value="example.avif" /></label>
  <button class="img" type="button">Save image</button>
 </body>
</html>

CSS


    :root {
 color-scheme: dark light;
}

html {
 box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
 font-family: system-ui, sans-serif;
}

img {
 max-width: 320px;
 height: auto;
}

label,
button,
textarea,
input,
img {
 display: block;
 margin-block: 1rem;
}
    

JS


    const textarea = document.querySelector('textarea');
const textInput = document.querySelector('input.text');
const textButton = document.querySelector('button.text');

const img = document.querySelector('img');
const imgInput = document.querySelector('input.img');
const imgButton = document.querySelector('button.img');

const saveFile = async (blob, suggestedName) => {
 // Feature detection. The API needs to be supported
 // and the app not run in an iframe.
 const supportsFileSystemAccess =
  'showSaveFilePicker' in window &&
  (() => {
   try {
    return window.self === window.top;
   } catch {
    return false;
   }
  })();
 // If the File System Access API is supported…
 if (supportsFileSystemAccess) {
  try {
   // Show the file save dialog.
   const handle = await showSaveFilePicker({
    suggestedName,
   });
   // Write the blob to the file.
   const writable = await handle.createWritable();
   await writable.write(blob);
   await writable.close();
   return;
  } catch (err) {
   // Fail silently if the user has simply canceled the dialog.
   if (err.name !== 'AbortError') {
    console.error(err.name, err.message);
    return;
   }
  }
 }
 // Fallback if the File System Access API is not supported…
 // Create the blob URL.
 const blobURL = URL.createObjectURL(blob);
 // Create the `` element and append it invisibly.
 const a = document.createElement('a');
 a.href = blobURL;
 a.download = suggestedName;
 a.style.display = 'none';
 document.body.append(a);
 // Click the element.
 a.click();
 // Revoke the blob URL and remove the element.
 setTimeout(() => {
  URL.revokeObjectURL(blobURL);
  a.remove();
 }, 1000);
};

textButton.addEventListener('click', async () => {
 const blob = new Blob([textarea.value], { type: 'text/plain' });
 await saveFile(blob, textInput.value);
});

imgButton.addEventListener('click', async () => {
 const blob = await fetch(img.src).then((response) => response.blob());
 await saveFile(blob, imgInput.value);
});
    

جز در مواردی که غیر از این ذکر شده باشد،‌محتوای این صفحه تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 License است. نمونه کدها نیز دارای مجوز Apache 2.0 License است. برای اطلاع از جزئیات، به خطمشی‌های سایت Google Developers‏ مراجعه کنید. جاوا علامت تجاری ثبت‌شده Oracle و/یا شرکت‌های وابسته به آن است.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی 2024-03-13 به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی.