Tổng thời gian chặn (TBT)

Tổng thời gian chặn (TBT) là một chỉ số trong phòng thí nghiệm quan trọng để đo lường khả năng phản hồi khi tải. Chỉ số này đo lường tổng thời gian sau Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP), trong đó luồng chính bị chặn đủ lâu để ngăn phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng. TBT thấp giúp đảm bảo rằng trang có thể sử dụng được.

Theo mặc định, Lighthouse sẽ ngừng theo dõi TBT sau Time to Interactive (TTI), cũng như một số công cụ phòng thí nghiệm khác đo lường hoạt động tải trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần TBT liên quan như thế nào đến TTI?.

Luồng chính bị coi là "bị chặn" bất cứ khi nào có Tác vụ dài – một tác vụ chạy trên luồng chính trong hơn 50 mili giây (mili giây). Chúng tôi nói luồng chính bị "chặn" vì trình duyệt không thể làm gián đoạn một tác vụ đang diễn ra. Nếu người dùng cố gắng tương tác với trang khi đang thực hiện một tác vụ dài, thì trình duyệt phải đợi tác vụ đó kết thúc trước khi có thể phản hồi.

Nếu tác vụ mà luồng chính bị chặn trong hơn 50 mili giây, thì người dùng có thể sẽ thấy độ trễ và cho rằng trang đang chạy chậm hoặc bị hỏng.

Thời gian chặn của một tác vụ dài nhất định là thời lượng vượt quá 50 mili giây. Tổng thời gian chặn một trang là tổng thời gian chặn cho từng tác vụ dài xảy ra sau FCP trong khung thời gian đo được (thường là TTI cho công cụ tải trang hoặc tổng thời gian theo dõi cho công cụ khác).

Ví dụ: hãy xem xét sơ đồ sau đây về luồng chính của trình duyệt trong khi tải trang:

Tiến trình công việc trên luồng chính
Tiến trình của các tác vụ trên luồng chính.

Dòng thời gian này có 5 tác vụ, 3 trong số đó là Tác vụ dài vì thời lượng của chúng vượt quá 50 mili giây. Sơ đồ tiếp theo minh hoạ thời gian chặn cho từng tác vụ dài:

Dòng thời gian tác vụ trên luồng chính cho thấy thời gian chặn
Các nhiệm vụ giống nhau, nhưng được đánh dấu thời gian chặn.

Tổng thời gian dành cho việc chạy các tác vụ trên luồng chính là 560 mili giây và 345 mili giây trong thời gian đó được coi là thời gian chặn.

Thời lượng của việc cần làm Thời gian chặn việc cần làm
Nhiệm vụ 1 250 mili giây 200 mili giây
Nhiệm vụ 2 90 mili giây 40 mili giây
Nhiệm vụ 3 35 mili giây 0 mili giây
Nhiệm vụ 4 30 mili giây 0 mili giây
Nhiệm vụ 5 155 mili giây 105 mili giây
Tổng thời gian chặn 345 mili giây

TBT liên quan như thế nào đến TTI?

TBT được đo lường trong một khoảng thời gian. Đối với một số công cụ trong phòng thí nghiệm thường đo lường tải trang, bao gồm Lighthouse, TBT được đo cho đến TTI, vì điều đó giúp định lượng mức độ nghiêm trọng về mức độ không tương tác của một trang trước khi trang đó có thể tương tác một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục đo lường TBT ngoài TTI, chẳng hạn như trong chế độ Khoảng thời gian Lighthouse.

TTI coi một trang là "có khả năng tương tác đáng tin cậy" nếu luồng chính không có các thao tác dài trong ít nhất 5 giây. Điều này có nghĩa là 3 tác vụ 51 mili giây trải rộng trong 10 giây có thể đẩy TTI lùi lại bằng cách thực hiện một tác vụ dài 10 giây.

Tuy nhiên, người dùng khi cố gắng tương tác với trang có thể thấy 2 trường hợp này rất khác biệt. 3 tác vụ 51 mili giây có TBT là 3 mili giây, trong khi một tác vụ 10 giây có TBT là 9.950 mili giây, tạo ra trải nghiệm người dùng kém hơn nhiều.

Vì TBT thể hiện các điểm ngoại lai chính xác hơn, nên chỉ số này thường hữu ích hơn TTI, ngay cả khi phép đo TBT chỉ dừng ở TTI.

Đo TBT

TBT là một chỉ số cần được đo lường trong phòng thí nghiệm. Cách tốt nhất để đo lường TBT là chạy quy trình kiểm tra hiệu suất của Lighthouse trên trang web của bạn. Hãy xem tài liệu về Lighthouse trên TBT để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng.

Công cụ cho phòng thí nghiệm

Điểm TBT tốt là gì?

Để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, các trang web nên có TBT dưới 200 mili giây khi được kiểm thử trên phần cứng trung bình của thiết bị di động.

Để biết thông tin chi tiết về ảnh hưởng của TBT của trang đối với điểm hiệu suất của Lighthouse, hãy xem bài viết Cách Lighthouse xác định điểm TBT của bạn.

Cải thiện TBT

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT cho một trang web cụ thể, hãy chạy bài kiểm tra hiệu suất của Lighthouse và chú ý đến mọi cơ hội cụ thể mà quy trình kiểm tra đề xuất.

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT nói chung (đối với mọi trang web), hãy tham khảo các hướng dẫn sau đây về hiệu suất: