Jak skopiować tekst

Jan Kowalski
Joe Medley

Wycinanie i wklejanie tekstu to jedna z najczęściej używanych funkcji aplikacji w ogóle, a w szczególności aplikacji na komputer. Jak skopiować tekst w internecie? Mamy nowy i stary sposób. To zależy też od używanej przeglądarki.

Nowoczesny sposób

Korzystanie z interfejsu Async Clipboard API

Metoda Clipboard.writeText() pobiera ciąg znaków i zwraca obietnicę, która jest rozpoznawana po pomyślnym zapisaniu tekstu w schowku. Funkcji Clipboard.writeText() można użyć tylko z zaznaczonego obiektu window.

Obsługa przeglądarek

 • 66
 • 79
 • 63
 • 13.1

Źródło

Klasyczny sposób

Jak korzystać z aplikacji document.execCommand()

Wywołanie metody document.execCommand('copy') zwraca wartość logiczną, która wskazuje, czy kopiowanie się powiodło. Wywołaj to polecenie podczas gestu użytkownika, np. w ramach modułu obsługi kliknięcia. To podejście ma ograniczenia w porównaniu z interfejsem Async Clipboard API. Metoda execCommand() działa tylko z elementami DOM. Kopiowanie dużej ilości danych, zwłaszcza tych, które muszą być w jakiś sposób przekształcone lub oczyszczone, może zablokować stronę, ponieważ jest synchroniczne.

Obsługa przeglądarek

 • 1
 • 12
 • 1
 • 1.3

Źródło

Stopniowe ulepszanie

const copyButton = document.querySelector('#copyButton');
const out = document.querySelector('#out');

if ('clipboard' in navigator) {
 copyButton.addEventListener('click', () => {
  navigator.clipboard.writeText(out.value)
  .then(() => {
   console.log('Text copied');
  })
  .catch((err) => console.error(err.name, err.message));
 });
} else {
 copyButton.addEventListener('click', () => {
  const textArea = document.createElement('textarea');
  textArea.value = out.value;
  textArea.style.opacity = 0;
  document.body.appendChild(textArea);
  textArea.focus();
  textArea.select();
  try {
   const success = document.execCommand('copy');
   console.log(`Text copy was ${success ? 'successful' : 'unsuccessful'}.`);
  } catch (err) {
   console.error(err.name, err.message);
  }
  document.body.removeChild(textArea);
 });
}

Więcej informacji

Prezentacja

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link
   rel="icon"
   href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🎉</text></svg>"
  />
  <title>How to copy text</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to copy text</h1>
  <textarea rows="3">
Some sample text for you to copy. Feel free to edit this.</textarea
  >
  <button type="button">Copy</button>
 </body>
</html>

CSS


    :root {
 color-scheme: dark light;
}

html {
 box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
 font-family: system-ui, sans-serif;
}

button {
 display: block;
}
    

JS


    const textarea = document.querySelector('textarea');
const button = document.querySelector('button');

button.addEventListener('click', async () => {
 try {
  await navigator.clipboard.writeText(textarea.value);
 } catch (err) {
  console.error(err.name, err.message);
 }
});