Jak kopiować obrazy

Wiele nowoczesnych przeglądarek obsługuje kopiowanie obrazów do schowka w formatach PNG i SVG. Inne formaty nie są jeszcze obsługiwane ze względów bezpieczeństwa.

Nowoczesny sposób

Korzystanie z interfejsu Async Clipboard API

Metoda Clipboard.write() pobiera tablicę obiektów ClipboardItem i zwraca obietnicę, która znika po pomyślnym zapisaniu obrazu w schowku. Funkcji Clipboard.write() można użyć tylko z zaznaczonego obiektu window.

Obsługa przeglądarek

 • 66
 • 79
 • 13.1

Źródło

Klasyczny sposób

Jak korzystać z aplikacji navigator.clipboard.writeText()

Nie wszystkie przeglądarki obsługują jeszcze navigator.clipboard.write() w przypadku danych binarnych, ale wszystkie obsługują navigator.clipboard.writeText(). Jeśli chcesz skopiować obraz SVG, możesz skopiować kod źródłowy SVG, zamiast kopiować sam obraz. Niestety nie możesz tego zrobić w przypadku obrazów PNG.

Obsługa przeglądarek

 • 66
 • 79
 • 63
 • 13.1

Źródło

Stopniowe ulepszanie

const button = document.querySelector('button');
const img = document.querySelector('img');

button.addEventListener('click', async () => {
 const responsePromise = fetch(img.src);
 try {
  if ('write' in navigator.clipboard) {
   await navigator.clipboard.write([
    new ClipboardItem({
     'image/svg+xml': new Promise(async (resolve) => {
      const blob = await responsePromise.then(response => response.blob());
      resolve(blob);
     }),
    }),
   ]);
   // Image copied as image.
  } else {
   const text = await responsePromise.then(response => response.text());
   await navigator.clipboard.writeText(text);
   // Image copied as source code.
  }
 } catch (err) {
  console.error(err.name, err.message);
 }
});

Więcej informacji

Prezentacja

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link
   rel="icon"
   href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🎉</text></svg>"
  />
  <title>How to copy images</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to copy images</h1>
  <img src="assets/fugu.svg" alt="Fugu fish." width="128" height="128">
  <button type="button">Copy</button>
 </body>
</html>

CSS


    :root {
 color-scheme: dark light;
}

html {
 box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
 font-family: system-ui, sans-serif;
}

button {
 display: block;
}
    

JS


    const button = document.querySelector('button');
const img = document.querySelector('img');

button.addEventListener('click', async () => {
 const responsePromise = fetch(img.src);

 try {
  if ('write' in navigator.clipboard) {
   await navigator.clipboard.write([
    new ClipboardItem({
     'image/svg+xml': new Promise(async (resolve) => {
      const blob = await responsePromise.then(response => response.blob());
      resolve(blob);
     }),
    }),
   ]);
   // Image copied as image.
  } else {
   const text = await responsePromise.then(response => response.text());
   await navigator.clipboard.writeText(text);
   // Image copied as source code.
  }
 } catch (err) {
  console.error(err.name, err.message);
 }
});