سیستم های احراز هویت پیشرفته را بشناسید و بسازید.

بررسی اجمالی

مجموعه ای از منابع با کیفیت بالا که به شما کمک می کند اصول احراز هویت و نحوه ایجاد سیستم های احراز هویت خود را با API های مدرن درک کنید.

مطالعات موردی

کشف کنید که چگونه Yahoo! ژاپن از احراز هویت مبتنی بر رمز عبور به احراز هویت بدون رمز عبور کرد. ، کشف کنید که چگونه Yahoo! ژاپن از احراز هویت مبتنی بر رمز عبور به احراز هویت بدون رمز عبور کرد. ، کشف کنید که چگونه Yahoo! ژاپن از احراز هویت مبتنی بر رمز عبور به احراز هویت بدون رمز عبور کرد.
از آنجایی که احراز هویت ایمن یک چالش بزرگ در هند است، Goibibo از WebOTP API برای کاهش اصطکاک ورود به سیستم در PWA خود استفاده کرد. از آنجایی که احراز هویت ایمن یک چالش بزرگ در هند است، Goibibo از WebOTP API برای کاهش اصطکاک ورود به سیستم در PWA خود استفاده کرد. از آنجایی که احراز هویت ایمن یک چالش بزرگ در هند است، Goibibo از WebOTP API برای کاهش اصطکاک ورود به سیستم در PWA خود استفاده کرد.