สร้างแอปพลิเคชัน Angular ที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้า