تقسیم متن - حروف شناور

جلوه های حروف تعاملی ایجاد کنید که به تنظیمات حرکتی کاربر احترام بگذارد.

مقاله کامل · ویدیو در یوتیوب · منبع در Github

HTML

<h1 split-by="letter" letter-animation="hover">
 hover-me letters
</h1>

CSS


    @media (prefers-reduced-motion:no-preference) {
 [letter-animation=hover]:hover>span {
  transform: scale(.75) perspective(1px)
 }

 [letter-animation=hover]>span {
  transition: transform .3s ease;
  cursor: pointer;
  will-change: transform
 }

 [letter-animation=hover]>span:hover {
  transform: scale(1.25) perspective(1px)
 }
}
    

JS


    const span = (text, index) => {
 const node = document.createElement('span')

 node.textContent = text
 node.style.setProperty('--index', index)
 
 return node
}

const byLetter = text =>
 [...text].map(span)

const {matches:motionOK} = window.matchMedia(
 '(prefers-reduced-motion: no-preference)'
)

if (motionOK) {
 const splitTargets = document.querySelectorAll('[split-by]')

 splitTargets.forEach(node => {
  let nodes = byLetter(node.innerText)

  if (nodes)
   node.firstChild.replaceWith(...nodes)
 })
}