API Bộ nhớ đệm: Hướng dẫn nhanh

Tìm hiểu cách sử dụng API Bộ nhớ đệm để đặt dữ liệu ứng dụng của bạn ở chế độ có thể sử dụng khi không có mạng.

API Bộ nhớ đệm là một hệ thống để lưu trữ và truy xuất các yêu cầu mạng cũng như phản hồi tương ứng của các yêu cầu đó. Đây có thể là các yêu cầu và phản hồi thông thường được tạo trong quá trình chạy ứng dụng, hoặc có thể được tạo chỉ cho mục đích lưu trữ dữ liệu để sử dụng sau này.

API Bộ nhớ đệm được tạo để cho phép trình chạy dịch vụ lưu các yêu cầu mạng vào bộ nhớ đệm để có thể cung cấp phản hồi nhanh, bất kể tốc độ hoặc tình trạng mạng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng API này làm cơ chế lưu trữ chung.

YouTube TV có ở đâu?

API Bộ nhớ đệm có trong tất cả trình duyệt hiện đại. Mã này được hiển thị thông qua thuộc tính caches chung, vì vậy, bạn có thể kiểm thử sự hiện diện của API bằng một cách phát hiện tính năng đơn giản:

const cacheAvailable = 'caches' in self;

Hỗ trợ trình duyệt

 • 40
 • 16
 • 41
 • 11.1

Nguồn

Bạn có thể truy cập API Bộ nhớ đệm qua một cửa sổ, iframe, trình thực thi hoặc trình chạy dịch vụ.

Những thông tin có thể lưu trữ

Bộ nhớ đệm chỉ lưu trữ các cặp đối tượng RequestResponse lần lượt đại diện cho các yêu cầu và phản hồi HTTP. Tuy nhiên, các yêu cầu và phản hồi có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào chuyển được qua HTTP.

Có thể lưu trữ bao nhiêu tiền?

Tóm lại là rất nhiều, ít nhất là vài trăm megabyte và có thể là hàng trăm gigabyte trở lên. Các cách triển khai trình duyệt có thể khác nhau, nhưng dung lượng bộ nhớ có sẵn thường dựa trên dung lượng bộ nhớ có sẵn trên thiết bị.

Tạo và mở bộ nhớ đệm

Để mở bộ nhớ đệm, hãy sử dụng phương thức caches.open(name), truyền tên của bộ nhớ đệm dưới dạng tham số duy nhất. Nếu bộ nhớ đệm đã đặt tên không tồn tại, bộ nhớ đệm đó sẽ được tạo. Phương thức này trả về một Promise phân giải bằng đối tượng Cache.

const cache = await caches.open('my-cache');
// do something with cache...

Đang thêm vào bộ nhớ đệm

Có 3 cách để thêm một mục vào bộ nhớ đệm – add, addAllput. Cả 3 phương thức đều trả về Promise.

cache.add

Đầu tiên là cache.add(). Phương thức này lấy một tham số, Request hoặc URL (string). Phương thức này gửi yêu cầu đến mạng và lưu trữ phản hồi trong bộ nhớ đệm. Nếu quá trình tìm nạp không thành công hoặc nếu mã trạng thái của phản hồi không nằm trong phạm vi 200, thì sẽ không có nội dung nào được lưu trữ và Promise sẽ từ chối. Xin lưu ý rằng hệ thống không thể lưu trữ các yêu cầu trên nhiều nguồn gốc không ở chế độ CORS (Chia sẻ tài nguyên giữa nhiều nguồn gốc) vì các yêu cầu này trả về status của 0. Những yêu cầu như vậy chỉ có thể được lưu trữ bằng put.

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add(new Request('/data.json'));

// Retreive data.json from the server and store the response.
cache.add('/data.json');

cache.addAll

Tiếp theo là cache.addAll(). Hàm này hoạt động tương tự như add(), nhưng lấy một mảng gồm các đối tượng Request hoặc URL (string). Cách này hoạt động tương tự như cách gọi cache.add cho từng yêu cầu riêng lẻ, ngoại trừ việc Promise sẽ từ chối nếu có bất kỳ yêu cầu nào không được lưu vào bộ nhớ đệm.

const urls = ['/weather/today.json', '/weather/tomorrow.json'];
cache.addAll(urls);

Trong mỗi trường hợp, mục nhập mới sẽ ghi đè bất kỳ mục nhập hiện có nào trùng khớp. Thao tác này sử dụng cùng các quy tắc so khớp được mô tả trong phần về retrieving.

cache.put

Cuối cùng, có cache.put() cho phép bạn lưu trữ phản hồi từ mạng hoặc tạo và lưu trữ Response của riêng mình. Có 2 tham số. Đối tượng đầu tiên có thể là đối tượng Request hoặc URL (string). Đối tượng thứ hai phải là Response, từ mạng hoặc do mã của bạn tạo.

// Retrieve data.json from the server and store the response.
cache.put('/data.json');

// Create a new entry for test.json and store the newly created response.
cache.put('/test.json', new Response('{"foo": "bar"}'));

// Retrieve data.json from the 3rd party site and store the response.
cache.put('https://example.com/data.json');

Phương thức put() thoải mái hơn so với add() hoặc addAll() và sẽ cho phép bạn lưu trữ các phản hồi không phải CORS hoặc các phản hồi khác khi mã trạng thái của phản hồi không nằm trong phạm vi 200. Thao tác này sẽ ghi đè mọi phản hồi trước đó cho cùng một yêu cầu.

Tạo đối tượng Yêu cầu

Tạo đối tượng Request bằng URL cho đối tượng đang được lưu trữ:

const request = new Request('/my-data-store/item-id');

Làm việc với các đối tượng Phản hồi

Hàm khởi tạo đối tượng Response chấp nhận nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả đối tượng Blob, ArrayBuffer, FormData và chuỗi.

const imageBlob = new Blob([data], {type: 'image/jpeg'});
const imageResponse = new Response(imageBlob);
const stringResponse = new Response('Hello world');

Bạn có thể đặt loại MIME của Response bằng cách đặt tiêu đề phù hợp.

 const options = {
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  }
 }
 const jsonResponse = new Response('{}', options);

Nếu đã truy xuất Response và muốn truy cập nội dung của nó, bạn có thể sử dụng một số phương thức trợ giúp. Mỗi biến sẽ trả về một Promise phân giải với giá trị thuộc một loại khác.

Phương thức Nội dung mô tả
arrayBuffer Trả về một ArrayBuffer chứa phần nội dung, được chuyển đổi tuần tự thành các byte.
blob Trả về Blob. Nếu Response được tạo bằng Blob thì Blob mới này sẽ có cùng loại. Nếu không, Content-Type của Response sẽ được sử dụng.
text Diễn giải các byte của phần nội dung dưới dạng chuỗi mã hoá UTF-8.
json Diễn giải các byte của phần nội dung dưới dạng chuỗi được mã hoá UTF-8, sau đó cố gắng phân tích cú pháp phần nội dung dưới dạng JSON. Trả về đối tượng thu được hoặc gửi TypeError nếu chuỗi không thể được phân tích cú pháp dưới dạng JSON.
formData Diễn giải các byte của phần nội dung dưới dạng dạng HTML, được mã hoá là multipart/form-data hoặc application/x-www-form-urlencoded. Trả về đối tượng FormData hoặc gửi TypeError nếu không thể phân tích cú pháp dữ liệu.
body Trả về ReadableStream cho dữ liệu nội dung.

Ví dụ

const response = new Response('Hello world');
const buffer = await response.arrayBuffer();
console.log(new Uint8Array(buffer));
// Uint8Array(11) [72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]

Truy xuất từ bộ nhớ đệm

Để tìm một mục trong bộ nhớ đệm, bạn có thể sử dụng phương thức match.

const response = await cache.match(request);
console.log(request, response);

Nếu request là một chuỗi, trình duyệt sẽ chuyển đổi chuỗi đó thành Request bằng cách gọi new Request(request). Hàm này trả về một Promise phân giải thành Response nếu tìm thấy mục nhập phù hợp, hoặc trả về undefined nếu không.

Để xác định xem 2 Requests có khớp hay không, trình duyệt sẽ sử dụng nhiều hơn là chỉ URL. Hai yêu cầu được coi là khác nhau nếu chúng có các chuỗi truy vấn, tiêu đề Vary hoặc phương thức HTTP khác nhau (GET, POST, PUT, v.v.).

Bạn có thể bỏ qua một số hoặc tất cả những điều này bằng cách chuyển một đối tượng tuỳ chọn dưới dạng tham số thứ hai.

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const response = await cache.match(request, options);
// do something with the response

Nếu có nhiều yêu cầu được lưu vào bộ nhớ đệm trùng khớp, thì yêu cầu được tạo đầu tiên sẽ được trả về. Nếu muốn truy xuất tất cả phản hồi trùng khớp, bạn có thể sử dụng cache.matchAll().

const options = {
 ignoreSearch: true,
 ignoreMethod: true,
 ignoreVary: true
};

const responses = await cache.matchAll(request, options);
console.log(`There are ${responses.length} matching responses.`);

Dưới dạng lối tắt, bạn có thể tìm kiếm trên tất cả bộ nhớ đệm cùng một lúc bằng cách sử dụng caches.match() thay vì gọi cache.match() cho mỗi bộ nhớ đệm.

Đang tìm kiếm

API Bộ nhớ đệm không cung cấp cách tìm kiếm các yêu cầu hoặc phản hồi, ngoại trừ các mục nhập khớp với đối tượng Response. Tuy nhiên, bạn có thể triển khai nội dung tìm kiếm của riêng mình bằng cách sử dụng bộ lọc hoặc tạo một chỉ mục.

Lọc

Một cách để triển khai tìm kiếm của riêng bạn là lặp lại tất cả các mục nhập và lọc xuống những mục bạn muốn. Giả sử bạn muốn tìm tất cả các mục có URL kết thúc bằng .png.

async function findImages() {
 // Get a list of all of the caches for this origin
 const cacheNames = await caches.keys();
 const result = [];

 for (const name of cacheNames) {
  // Open the cache
  const cache = await caches.open(name);

  // Get a list of entries. Each item is a Request object
  for (const request of await cache.keys()) {
   // If the request URL matches, add the response to the result
   if (request.url.endsWith('.png')) {
    result.push(await cache.match(request));
   }
  }
 }

 return result;
}

Bằng cách này, bạn có thể sử dụng bất kỳ thuộc tính nào của đối tượng RequestResponse để lọc các mục nhập. Xin lưu ý rằng quá trình này sẽ diễn ra chậm nếu bạn tìm kiếm trên các tập dữ liệu lớn.

Tạo chỉ mục

Một cách khác để triển khai lượt tìm kiếm của riêng bạn là duy trì một chỉ mục riêng gồm các mục có thể được tìm kiếm và lưu trữ chỉ mục đó trong IndexedDB. Vì đây là loại thao tác mà IndexedDB thiết kế để có hiệu suất tốt hơn nhiều với số lượng mục nhập lớn.

Nếu lưu trữ URL của Request cùng với các thuộc tính có thể tìm kiếm, bạn có thể dễ dàng truy xuất đúng mục nhập trong bộ nhớ đệm sau khi tìm kiếm.

Xoá một mục

Cách xoá một mục khỏi bộ nhớ đệm:

cache.delete(request);

Trong đó, yêu cầu có thể là Request hoặc một chuỗi URL. Phương thức này cũng lấy các đối tượng tuỳ chọn tương tự như cache.match, cho phép bạn xoá nhiều cặp Request/Response cho cùng một URL.

cache.delete('/example/file.txt', {ignoreVary: true, ignoreSearch: true});

Xoá bộ nhớ đệm

Để xoá bộ nhớ đệm, hãy gọi caches.delete(name). Hàm này trả về một Promise phân giải thành true nếu bộ nhớ đệm đã tồn tại và đã bị xoá, hoặc phân giải false nếu không.

Cảm ơn bạn!

Nhờ Mat Scales, người đã viết phiên bản gốc của bài viết này, lần đầu xuất hiện trên Web Fundamentalss.